LET OP! Komende dagen en tijdens carnaval is het helaas niet meer mogelijk online bestellingen te plaatsen.
verzendkosten  |  retouren  faq  sitemap  
  Cowboy & Indianen  
  Disco feesten  
  Flower Power   
  Halloween  
  Oktoberfesten  
  Sinterklaas & Kerst  
  Alle carnaval thema's bekijken >  
     

  Heren carnavalskleding  
  Dames carnavalskleding  
  Jongens carnavalskleding   
  Meisjes carnavalskleding  
  Baby carnavalskleding  
  Accessoires  
  Alle carnavalskleding bekijken >  
     
Zoekopdracht:

In categorie:
     
   
     
 
 
 
 
U bent hier: Home

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van online shop
-----------------------------------------------------------------------

1. Toepasselijkheid

1.a Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Carnavalwinkel Limburg zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.b Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.a Alle aanbiedingen van de Carnavalwinkel Limburg zijn vrijblijvend en Carnavalwinkel Limburg behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

2.b Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door carnavalwinkel Limburg. Carnavalwinkel Limburg is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Carnavalwinkel Limburg dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen

3.a De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.b Betaling dient te geschieden alvorens een bestelling wordt opgestuurd! Of via een rembours betaling.
3.c Betaling kan geschieden per betaalknop.

3.d Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Carnavalwinkel Limburg gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Levering

4.a De door Carnavalwinkel Limburg opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.b Daar we gebruik maken van transportfirma's kunnen we leveringstijd nooit garanderen. 
De carnavalswinkel Limburg kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. We vragen dan ook uitdrukkelijk om nooit op het laatste moment te bestellen. Pakketjes worden 2 x per week verzonden( maandag en donderdag). En we streven er na om binnen 7 werkdagen te leveren.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.a De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Carnavalwinkel Limburg verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


6. Reclames en aansprakelijkheid

6.a U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Carnavalwinkel Limburg daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. (email: info@carnavalswinkellimburg.nl)

6.b Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Carnavalwinkel Limburg de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.c Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 2 weken na aflevering aan de Carnavalwinkel Limburg te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7. Bestellingen/communicatie

7.a De Carnavalwinkel Limburg kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in bestellingen of communicatie onstaan door technologie:( zoals internetverbindingen)

8. Overmacht

8.a Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de carnavalwinkel Limburg ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Carnavalwinkel Limburg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.b Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Carnavalwinkel Limburg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Diverse

9.a Indien u aan de Carnavalwinkel Limburg opgave doet van een adres, is de Carnavalswinkel Limburg gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de Carnavalwinkel Limburg opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

       
  contact

© 2012 Carnavalswinkellimburg
Kanaalstraat 27
5691 NA SON

Mail: info@carnavalswinkellimburg.nl

Algemene voorwaarden l disclaimer
  partner in vuurwerk

Bekijk de website 
heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

06-25071583 / 0499-472515
info@carnavalswinkellimburg.nl

Design by Slampaq Solutions BV
Powered by TrueStars CMS